5.7.1 Minimabeleid

In 2016 is een evaluatie uitgevoerd naar het minimabeleid. Hierbij is gekeken naar het gebruik en effectiviteit van de verschillende onderdelen van het minimabeleid. Ook is onderzocht wat de ervaringen zijn van de gebruikers. In onze gemeente valt armoede relatief gezien mee. In Hof van Twente ligt het percentage lage inkomens (tot 120% van het sociaal minimum) op 5%, ten opzichte van 12% landelijk. Tegelijkertijd maken inwoners die gebruik kunnen maken van het minimabeleid hier onvoldoende gebruik van. De ambities zijn gericht op het terugdringen van het niet gebruik. Naar aanleiding van de evaluatie is een actieplan opgesteld dat in 2017 wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld voorlichting en eenvoudigere procedures). 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/57-sociale-participatie-en-minimabeleid/571-minimabeleid.html