Budgettair Perspectief

Toelichting budgettair perspectief

  • De getallen op de lijn Programmabegroting 2018 sluiten aan bij de begroting 2018 die door de raad is vastgesteld op 8 november 2017.
  • De 1e bestuursrapportage 2018 is door de raad vastgesteld in zijn vergadering van 12 juli 2018.
  • De 2e bestuursrapportage 2018 wordt in een afzonderlijk document gelijktijdig aangeboden met deze programmabegroting 2019.
  • De regel Dekking algemene reserve laat zien dat voor het lopende jaar 2018, na beide bestuursrapportages 2018 een negatief resultaat van € 88.549 is ontstaan. Dit wordt dan nu alvast ten laste van de Algemene reserve geboekt. Om de begroting voor 2019 in haar totaal sluitend te krijgen nemen we na de beide bestuursrapportages € 1.338.702 op ten laste van de Algemene reserve.
  • De dekkingsmaatregelen zoals op pagina 9 opgesomd, hebben in totaal een budgettair effect zoals in deze regel opgenomen.
  • Doordat het nieuw beleid niet geheel met dekkingsmaatregelen kan worden afgedekt in 2019 wordt er een bedrag van € 148.812 ten laste van de Algemene reserve genomen. Per saldo wordt er in 2019 € 1.487.514 (€ 1.338.702 + € 148.812 )  ten laste van de Algemene Reserve gebracht.
  • De regel Begroting 2019 geeft meerjarig weer of er sprake is van een overschot (+) of een tekort (-).
  • De regel structureel perspectief begroting 2019 geeft weer hoe de begroting er meerjarig uitziet wanneer alle incidentele baten en lasten buiten beschouwing worden gelaten. De raming voor het begrotingsjaar 2022 is positief, daarmee is sprake van een structureel sluitend meerjarenperspectief.