Bodem

Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u te maken krijgen met vergunningen en bijbehorend bodemonderzoek. Daarnaast kan de bodem verontreinigd zijn door bijvoorbeeld asbest. Gaat u grond verplaatsen of tijdelijk opslaan dan kunt u dit online melden. Bij de gemeente kunt u bodeminformatie opvragen.

Bodemonderzoek

Bij de onderstaande activiteiten heeft u meestal een bodemonderzoek nodig:

De eigenaar van het perceel moet voor een bodemonderzoek zelf een gespecialiseerd advies- of ingenieursbureau benaderen en de kosten betalen. Het bureau onderzoekt de gebruiksmogelijkheden van de bodem op de locatie. Op basis van de bodemonderzoeken beoordeelt de gemeente of u op de grond mag bouwen. Is er verontreiniging aangetoond dan bepaalt de gemeente of dit belemmeringen oplevert voor uw plannen. Soms moet er een nader onderzoek worden uitgevoerd. Als dat gebeurd is, kan de aard en omvang van de bodemverontreiniging worden vastgesteld en of er sprake is van een ernstige of niet-ernstige bodemverontreiniging. Dit bepaalt of er gesaneerd moet worden en wanneer. Wanneer sprake is van een ernstige bodemverontreiniging is de provincie Overijssel het bevoegd gezag. Meer informatie over het saneren van de bodem vindt u op de website van de provincie Overijssel.

Geen bodemonderzoek nodig

Voor sommige bouwwerken is geen vergunning en ook geen bodemonderzoek nodig. Dit geldt ook voor sloop of het uitvoeren van een werk (voorheen aanlegvergunning bestemmingsplan). Dit betekent niet dat u mag bouwen op of werken in verontreinigde grond. U heeft als eigenaar, huurder, bouwer of sloper de plicht zorgvuldig te handelen. Indien sprake is van bodemverontreiniging dan mag u deze niet verplaatsen of verspreiden. In de gemeente Hof van Twente vormt de mogelijke aanwezigheid van asbest in de bodem een belangrijk aandachtspunt. Het werken in verontreinigde grond kan gezondheidsrisico’s opleveren voor u en uw omgeving.

Bodemverontreiniging of asbest in de bodem melden

Treft u ergens bodemverontreiniging, heeft u het vermoeden dat de bodem verontreinigd is met asbest, treft u asbestafval aan of heeft er calamiteit plaatsgevonden waarbij de bodem is of dreigt te worden verontreinigd, meld dit bij de gemeente. De Wet bodembescherming kent een zorgplicht voor alle bodemverontreiniging die na 1987 is ontstaan. Deze zorgplicht houdt in dat degene die de verontreiniging veroorzaakt, deze zelf moet (laten) opruimen. Uw melding bodemverontreiniging kunt u doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer 0547 – 85 85 85 of info@hofvantwente.nl.   

Grond aanvoeren en tijdelijk opslaan 

Het aanvoeren van grond van buiten uw perceel of het tijdelijk opslaan van grond moet u melden. Het is daarbij noodzakelijk dat de kwaliteit van de grond bekend is. In sommige gevallen is hier onderzoek voor nodig. Het voorgenomen grondverzet of tijdelijke grondopslag moet u 5 werkdagen van te voren melden. Uw melding doet u online bij het landelijke meldpunt bodemkwaliteit. Uw melding wordt door de gemeente beoordeeld en u wordt geïnformeerd of het grondverzet of de tijdelijke opslag is toegestaan.
De gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan - zie onder Bodem- en asbestbeleid.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bodem.html