Bodem- en asbestbeleid

De gemeente Hof van Twente heeft verschillende beleidsdocumenten op het gebied van bodem en asbest vastgesteld. In deze documenten kunt u lezen hoe de gemeente uitvoering geeft aan wettelijke taken op bodem- en asbestgebied.

Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

In de nota bodembeheer 'Twents beleid veur oale groond' en de bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente staat beschreven hoe en onder welke voorwaarden grond binnen de gemeente Hof van Twente mag worden toegepast. De gemeente Hof van Twente heeft ervoor gekozen om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Dit beleid richt zich op het maximaal mogelijk maken van grondverzet met behoud van de goede bodemkwaliteit. Door samen te werken met andere gemeenten binnen de regio Twente is er een gelijk grondverzetbeleid. Daardoor is het eenvoudiger geworden om grond tussen de deelnemende Twentse gemeenten te verplaatsen.

Bijbehorende documenten:

Beleidsnota bodemonderzoek bij bouwvergunningen en ruimtelijke plannen

In de beleidsnota bodemonderzoek bij bouwvergunningen en ruimtelijke plannen 2009 is aangegeven hoe de gemeente Hof van Twente omgaat met bodemonderzoeken die verlangd worden bij ruimtelijke procedures en aanvragen om omgevingsvergunning.

Overzicht bodemsaneringsprojecten

Documenten

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bodem/bodem-en-asbestbeleid.html