Bodem- en asbestbeleid

Publicatie beleid ontgraven en toepassen van grond    

Publicatie Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Twente.

Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart Twente vastgesteld. 

De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van de bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Deze afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk opgesteld beleid dat nu in ontwerp is vastgesteld.  

Ter inzage 

De stukken liggen met ingang van 2 oktober tot en met 12 november 2019 ter inzage op het gemeentehuis in Goor. Tijdens reguliere openingstijden kunnen de ter inzage liggende stukken op het gemeentehuis worden ingezien. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen op de website. 

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van de Nota bodembeheer kan met ingang van 2 oktober t/m 12 november beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Zij die beroep hebben ingesteld kunnen binnen de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Bij een dergelijk verzoek is nogmaals griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoon 070 426 44 26) of kijken op de website www.raadvanstate.nl.

De Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart worden van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij tevoren een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de Nota bodembeheer niet eerder van kracht dan nadat op dat verzoek is beslist.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hof van Twente via 0547-858585. 

De gemeente Hof van Twente heeft verschillende beleidsdocumenten op het gebied van bodem en asbest vastgesteld. In deze documenten, die u hieronder kunt downloaden, kunt u lezen hoe de gemeente uitvoering geeft aan wettelijke taken op bodem- en asbestgebied.

Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

In de nota bodembeheer 'Twents beleid veur oale groond' en de bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente staat beschreven hoe en onder welke voorwaarden grond binnen de gemeente Hof van Twente mag worden toegepast. De gemeente Hof van Twente heeft ervoor gekozen om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Dit beleid richt zich op het maximaal mogelijk maken van grondverzet met behoud van de goede bodemkwaliteit. Door samen te werken met andere gemeenten binnen de regio Twente is er een gelijk grondverzetbeleid. Daardoor is het eenvoudiger geworden om grond tussen de deelnemende Twentse gemeenten te verplaatsen.

Bijbehorende documenten:

Beleidsnota bodemonderzoek bij bouwvergunningen en ruimtelijke plannen

In de beleidsnota bodemonderzoek bij bouwvergunningen en ruimtelijke plannen 2009 is aangegeven hoe de gemeente Hof van Twente omgaat met bodemonderzoeken die verlangd worden bij ruimtelijke procedures en aanvragen om omgevingsvergunning.

Overzicht bodemsaneringsprojecten

Documenten

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bodem/bodem-en-asbestbeleid.html