Bodem- en asbestbeleid

Publicatie Ontwerpbeleid ontgraven en toepassen van grond    

Publicatie ontwerp Nota bodembeheer, ontwerp Bodemkwaliteitskaart Twente

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken bekend dat zij op 26 februari 2019 de Nota bodembeheer met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart Twente en de Provinciale bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in Twente in ontwerp hebben vastgesteld. 

De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van de bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Deze afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk opgesteld beleid  dat nu in ontwerp is vastgesteld.

De stukken liggen met ingang van 14 maart 2019 tot en met 25 april 2019 ook ter inzage op het gemeentehuis in Goor. Tijdens reguliere openingstijden kunnen de ter inzage liggende stukken op het gemeentehuis worden ingezien. 

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzageperiode hun zienswijze over het ontwerpbeleid indienen. Het indienen van een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. Een schriftelijke zienswijze kan worden verzonden aan het College van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54 7470 AB Goor. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente Hof van Twente via 0547-858585.

De gemeente Hof van Twente heeft verschillende beleidsdocumenten op het gebied van bodem en asbest vastgesteld. In deze documenten, die u hieronder kunt downloaden, kunt u lezen hoe de gemeente uitvoering geeft aan wettelijke taken op bodem- en asbestgebied.

 

Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

In de nota bodembeheer 'Twents beleid veur oale groond' en de bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente staat beschreven hoe en onder welke voorwaarden grond binnen de gemeente Hof van Twente mag worden toegepast. De gemeente Hof van Twente heeft ervoor gekozen om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Dit beleid richt zich op het maximaal mogelijk maken van grondverzet met behoud van de goede bodemkwaliteit. Door samen te werken met andere gemeenten binnen de regio Twente is er een gelijk grondverzetbeleid. Daardoor is het eenvoudiger geworden om grond tussen de deelnemende Twentse gemeenten te verplaatsen.

Bijbehorende documenten:

Beleidsnota bodemonderzoek bij bouwvergunningen en ruimtelijke plannen

In de beleidsnota bodemonderzoek bij bouwvergunningen en ruimtelijke plannen 2009 is aangegeven hoe de gemeente Hof van Twente omgaat met bodemonderzoeken die verlangd worden bij ruimtelijke procedures en aanvragen om omgevingsvergunning.

Overzicht bodemsaneringsprojecten

Documenten

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bodem/bodem-en-asbestbeleid.html