Bodemenergiesystemen

Bodemenergie is een duurzame techniek waarmee energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Er zijn open en gesloten bodemenergiesystemen om energie uit de bodem te halen, ook wel warmte-koude opslagsystemen genoemd.

1.Open bodemenergiesysteem: Het grondwater wordt onttrokken en helpt het gebouw te verwarmen in de winter en in de zomer om het gebouw af te koelen. Het (grond)water wordt vervolgens weer teruggepompt in de bodem.

2.Gesloten bodemenergiesysteem: Hierbij wordt een vloeistof, vaak met toegevoegde antivriesmiddel, in buizen door de bodem en grondwater geleid. Het water komt niet direct in contact met het grondwater. 

 

 

Besluit bodemenergiesystemen

Vanaf 1 juli 2013 is het Besluit bodemenergiesystemen in werking getreden. Het Besluit zorgt ervoor dat het principe “wie het eerst komt, wie het eerst pompt” doorbroken wordt en dat er voor iedereen die een bodemenergiesysteem aanlegt en in gebruik neemt, gelijke regels gelden.

Het Besluit bodemenergiesystemen wijst twee bevoegde gezagen aan. De gemeente is bevoegd gezag voor toezicht, handhaving en vergunningverlening op de gesloten bodemenergiesystemen. Voor de open bodemenergiesystemen is dit de provincie Overijssel. 

Melden nieuwe bodemenergiesystemen

 De aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem moet worden gemeld:

-Kleine systemen buiten interferentiegebieden: melden bij het Omgevingsloket  

-Grote systemen, systemen binnen inrichtingen en kleine systemen binnen een interferentiegebied: melden bij het Omgevingsloket online en de Activiteitenbesluit Internet Module.

Wanneer een systeem gemeld wordt, zal deze geregistreerd worden in het Landelijk Grondwater Register. Zo kan, bij toekomstige aanvragen, rekening gehouden worden met bestaande bodemenergiesystemen. 

Beschikt u al over een bodemenergiesysteem?

Het is verplicht een systeem dat na 1 juli 2013 is of wordt aangelegd te melden. Het is ook mogelijk om een systeem, dat al aangelegd en in gebruik genomen is voor 1 juli 2013, te melden. Wanneer u uw bestaande systeem meldt, zorgt u ervoor dat ook met dit systeem geregistreerd worden en er rekening kan worden gehouden bij toekomstige meldingen en vergunningaanvragen. U meldt u systeem via het Omgevingsloket online.

Vragen

Kijk voor meer informatie over bodemenergie op onderstaande websites:

Algemene informatie:

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/bodemenergie/

Informatie over geregistreerde systemen en het onderzoek naar de mogelijkheden:

https://wkotool.nl/