Gemeentelijke subsidie sanering asbestdaken

De gemeente Hof van Twente stimuleert het verwijderen van asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Asbestdaken zijn de grootste resterende bron van asbest die we op dit moment hebben. Daken   kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind waardoor er mogelijk asbestvezels vrijkomen. Verwijdering (sanering) van asbest is daarom op enig moment echt nodig. Sinds de invoering van de asbestdakensubsidie in 2018 zijn er, in gemeente Hof van Twente, omgerekend al 72 voetbalvelden aan asbestdaken verwijderd. Daarom blijven wij de verwijdering van asbestdaken stimuleren en hebben wij met een nieuwe regeling  de stimulering door middel van subsidie verlengd tot en met 2028.

Deze subsidie mag gecombineerd worden met eventuele andere regelingen.

LET OP: de verwering van asbestdaken geldt niet voor asbestdakbeschot (asbestbetimmering onder de dakpannen) of andere asbesttoepassingen en daarom is hiervoor ook geen gemeentelijke subsidie voor beschikbaar gesteld. Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen op daken die in contact staan met de buitenlucht en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten of dakleien met asbest. 

 • Het verwijderde asbestdak ligt binnen de gemeente Hof van Twente.
 • Per adres (straatnaam + huisnummer met evt. toevoeging) kunt u een aanvraag in dienen. Het is niet mogelijk om voor meerdere adressen tegelijk één subsidieaanvraag in te dienen. 
 • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
 • Voor de regeling tot eind 2023 geldt dat de verwijdering van het asbestdak moet zijn voltooid voor 31 december 2023. Voor de nieuwe regeling 2024 – 2028 geldt dat de verwijdering van het asbestdak moet zijn voltooid in de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028  . 
 • U vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de verwijdering van het asbestdak aan. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.
 • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Op de website www.ascert.nl zijn gecertificeerde bedrijven per regio terug te vinden.
 • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest. Let op: Dakbeschot, bitumen dakbedekking, gevels, wanden of losliggend materiaal komen niet in aanmerking!
 • U stuurt bij de subsidieaanvraag een factuur mee waaruit blijkt dat het asbestdak is verwijderd en een plattegrond waarop de verwijderde asbestdaken zichtbaar zijn gemaakt. Let op dat de degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient.
 • Op de factuur moeten 3 verplichte gegevens staan:
 1. Op de factuur moet duidelijk omschreven zijn dat het om de verwijdering van een asbestdak gaat. Enkel verwijzen naar bijvoorbeeld sanering, sloop of verwijdering golfplaten is niet voldoende. Daarnaast moet het aantal verwijderde m2 asbestdak worden vermeldt.
 2. De adresgegevens van het pand waarvan het asbestdak is verwijderd. Dit is niet altijd het factuuradres. Dit kan ook een ander adres binnen de gemeente zijn.
 3. De Ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering heeft uitgevoerd of het kenmerk vanuit het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS-code). Deze gegevens zijn bekend bij uw aannemer en/of saneerder die de sanering heeft uitgevoerd.
 • Indien op de factuur verwijderde bronnen zijn vermeld die niet in aanmerking komen voor de subsidie (bijvoorbeeld gevels, wanden, dakbeschot of losliggend materiaal) dienen deze m2 gespecificeerd te worden op de factuur. 
 • Verwijderde asbesthoudende nokstukken en windveren moeten van strekkende meters worden omgerekend naar m2 om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het asbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS kan uw subsidieaanvraag niet in behandeling worden genomen.
 • Voordat u een asbestsanering laat uitvoeren, dient u altijd een inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal m2 asbestdak inventariseren op uw adres. Alleen de daadwerkelijke hoeveelheid m2 te verwijderen weergevoelig asbestdak komt voor subsidie in aanmerking.

U kunt de gemeentelijke subsidie sanering asbestdaken aanvragen door middel van het digitale aanvraagformulier voor bedrijven of het digitale aanvraagformulier voor inwoners.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

De aanvraag moet voorzien zijn van een factuur met enkele specifieke eisen (zie voorwaarden) en een plattegrond waarop de verwijderde daken zichtbaar zijn gemaakt.  

De subsidieregeling tot eind 2023 had een maximum budget van € 1,8 miljoen. Voor de nieuwe subsidieregeling van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028 is € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld.

De looptijden sluiten op elkaar aan om te voorkomen dat er aanvragen tussen deze twee regelingen in vallen. 

Let op! De aanvraag moet binnen 6 maanden na verwijdering zijn ingediend.

Het verwijderen van asbestdaken wordt gestimuleerd door een subsidie voor particulieren, bedrijven, agrariërs, stichtingen en non-profit organisaties.

De subsidie bedraagt:

 • € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak in de stedelijke omgeving (binnen de komgrenzen)
 • € 2,25 per m2 verwijderd asbestdak in het buitengebied (buiten de komgrenzen)

Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000. Deze subsidie mag gestapeld worden met eventuele andere regelingen.

Komgrenzen

Op de kaarten op deze pagina kunt u opzoeken of uw adres binnen of buiten de komgrenzen van de wegenlegger 2011 valt. Deze komgrenzen zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het kader van de wegenwet. Deze komgrenzen komen niet te allen tijde overeen met de geplaatste  komborden. 

Wie kan er subsidie aanvragen?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat de degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient.

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn aanvraag?

Binnen dertien weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Binnen 4 weken na een positieve beslissing wordt het bedrag op het aangegeven rekeningnummer uitbetaald.

Mag ik het asbest zelf verwijderen en afvoeren?

Een particulier mag maximaal 35 m2 asbest(dak) dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Voor verdere informatie klik hier

Wanneer moet ik mijn aanvraag uiterlijk indienen?

Uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak moet u de subsidieaanvraag indienen via www.hofvantwente.nl/subsidie-asbestdaken. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.

Wat is een LAVS nummer?

Het LAVS nummer is het nummer dat gebruikt wordt ter registratie van de asbestsanering op uw adres. Het asbestverwijderingsbedrijf gebruikt dit nummer om de melding van verwijdering van het asbestdak te registreren in het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS).

Ik heb subsidie van een andere (rijks- of provinciale) regeling ontvangen, mag ik nog subsidie aanvragen voor de asbestregeling?

Een subsidie vanuit de subsidieregeling sanering  asbestdaken  Hof van Twente 2017- 2023 wordt niet verrekend (in mindering gebracht )met andere subsidieregelingen voor het verwijderen van een asbestdak. De andere regelingen kunnen wel eisen stellen dat gebruik maken van meerdere subsidies niet mag. U kunt dit navragen bij de instellingen van wie u de subsidie hebt ontvangen.

Is het budget toereikend?

Voor de uitvoering van deze regeling is momenteel een subsidieplafond van € 1,8 miljoen ingesteld. Dit budget is globaal toereikend voor circa 75 % van het volledige oppervlakte binnen de gemeente Hof van Twente. In het masterplan asbest is rekening gehouden om alle asbestdaken te kunnen stimuleren binnen de gemeente. Hiervoor zal een verhoging van het budget integraal afgewogen worden.   

Wat komt niet in aanmerking voor subsidie?

Er wordt alleen subsidie verstrekt op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht (bijv. asbestgolfplaten of asbestdakleien). Alle andere asbesthoudende toepassingen die gelijktijdig worden gesaneerd, zoals dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal komen niet in aanmerking.

Waarom zijn er verschillende subsidiebedragen? 

Er is onderscheid gemaakt in de subsidievergoeding voor de sanering van asbestdaken tussen stedelijk gebied en plattelandsgebied vanwege het verschil in kenmerken en risico’s. 

De kernen worden gekarakteriseerd door een grote hoeveelheid adressen, veel kleinere en vaak moeilijk toegankelijke bebouwing, grotere risico’s voor de volksgezondheid en grotere vervolgschade bij brand. De eenheidsprijzen per vierkante meter voor het saneren liggen hier hoger. Binnenstedelijke asbestverwijdering neemt grotere gezondheidsrisico’s en maatschappelijke vervolgschades weg.

Het landelijk gebied wordt gekarakteriseerd als een omgeving met veel ruimte, vaak een agrarische oorsprong en grotere oppervlaktes per object. De eenheidsprijs voor asbestsanering ligt hier een stuk gunstiger maar vooral zijn de risico’s voor maatschappelijke vervolgschade lager.

Nu het asbestdakenverbod van de baan is moet ik dan nog voldoen aan de ‘strenge’ regels?

Ja, alleen het verbod op asbestdaken is nog niet vastgesteld. De regels voor het verwijderen van asbest zijn niet aangepast of komen te vervallen. Asbest blijft gevaarlijk als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.

Is het verbod opgeschoven naar 2028?

Het verbod op asbestdaken zou ingaan op 31 december 2023. Mensen met asbestdaken moesten zelf zorgen dat het dak voor die datum was vervangen of opgeruimd. De kosten hiervan kwamen voor eigen rekening. De Eerste Kamer vroeg zich af of dat haalbaar was. Daarop heeft de staatssecretaris voorgesteld de datum op te schuiven tot 31 december 2028. Dat voorstel heeft de Eerste Kamer op 4 juni 2019 verworpen.