Markelo Noord

In Markelo is op dit moment een groot tekort aan woningen. Zowel starters als gezinnen en ouderen hebben moeite om in hun eigen woonplaats een woning te vinden. Om tegemoet te komen aan deze behoefte heeft de gemeente Hof van Twente, in samenwerking met RG Investment, een woningbouwplan in voorbereiding met zo’n 100 woningen. De werknaam voor dit plan is: ‘Markelo-Noord’. Volgens dit plan wordt een deel van de woningen gebouwd op het terrein tussen de Wozoco en het zandpad Holterweg-Noordachterschweg.  Een ander deel van de woningen komt op het terrein ten noorden van De Wanne en Oldenhof.

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Markelo-Noord ter inzage

Na de lancering van het plan voor deze 100 woningen zijn er diverse inloopbijeenkomsten geweest waar inwoners reacties konden inbrengen. Ook zijn er meerdere individuele gespreken met omwonenden gevoerd. Dat leidde tot aanpassingen in de oorspronkelijke opzet van het  plan. Het plan is nu klaar om als ontwerpbestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan ter inzage te worden gelegd. Wethouder Meulenkamp: “Voor de leefbaarheid is het van groot belang dat er woningen voor alle doelgroepen gebouwd gaan worden. Dankzij de inbreng van inwoners is hier een mooi plan ontstaan waarmee Markelo de toekomst in kan.” 

Markelo-Noord biedt kansen voor starters en senioren maar ook aan doorstromers om in Markelo te kunnen blijven wonen. Het plan bevat verschillende woningtypes. In de stedenbouwkundige schets staan 41 rijwoningen, 32 twee-onder-een-kapwoningen en 34 vrijstaande woningen. Het uitgangspunt is dat de nieuwe wijk goed aansluit op de wijk De Esch. De architectuur van Markelo-Noord is eigentijds en past bij het dorpse karakter van Markelo. Als er geen beroepsprocedure komt dan kan in de loop van 2024 gestart worden met de bouw van de eerste woningen.   

Aanpassingen stedenbouwkundig plan

Tijdens diverse inloopsessies met omwonenden en belangstellenden zijn veel reacties opgehaald die leidden tot aanpassingen. Zo is in het nieuwe plan de toegangsweg niet meer verbonden met de wijk De Esch. Woningen zijn met de voorkant naar de openbare ruimte geplaatst en wadi’s zijn verschoven voor meer ruimte tussen de nieuwe wijk en de bestaande woningen. 

Plannen 6 weken ter inzage

Om woningbouwplannen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan nodig. De plannen liggen vanaf 27 april 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage. Daarbij zijn ze digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl als op papier in het gemeentehuis in Goor. Tijdens deze termijn kan een zienswijze worden ingediend. Dat kan schriftelijk of mondeling (op afspraak). Een zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB  Goor.