Kennisgeving 1 juli 2009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat structuurvisies/bestemmingsplannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Buitengebied Ambt Delden, ontwikkelingen in het kader van het project Vitaal Azelo.
  • Buitengebied Ambt Delden, herziening Almelosestraat 23 (’t Schaafje)
  • Buitengebied Diepenheim, herziening Borculoseweg 53-55
  • Buitengebied Markelo, herziening Holterweg 19
  • Buitengebied Markelo, herziening Holtdijk ongenummerd.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en op  www.hofvantwente.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

1 juli 2009.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden