Kennisgeving ruimtelijke plannen 13 april 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

Buitengebied Hof van Twente, herziening Holtkampsweg 6 te Ambt Delden.
Bentelo, herziening Beukenlaan te Bentelo
Buitengebied Hof van Twente, wijziging Kieftenweg 21/ Bentelosestraat 38 te Bentelo.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op onze website  www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling, team Ruimtelijk Domein.

13 april 2016.|
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.