Kennisgeving ruimtelijke plannen 16 januari 2019.

Er worden ruimtelijke plannen voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3 Ambt Delden.
  • Buitengebied Hof van Twente, wijziging Brikkenweg 6, Markelo
  • Buitengebied Hof van Twente, wijziging Kooidijk 9, Markelo
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong Markelo

Over deze plannen zal zo nodig advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente altijd raadpleegt bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Bij deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Indienen van zienswijzen is pas mogelijk tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op onze website  www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling, team Ruimtelijk Domein. 

16 januari 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.