Kennisgeving ruimtelijke plannen 17 januari 2018.

Er worden ruimtelijke plannen voorbereid voor de volgende gebieden:

Markelo (actualisatieplan);
Goor, herziening Jumbo e.o.;
Buitengebied Hof van Twente, herziening Erve Lankheet 2018 (Bentelosestraat 38 Bentelo).

Over deze plannen zal zo nodig advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente altijd raadpleegt bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Bij deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Indienen van zienswijzen is pas mogelijk tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op onze website  www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling, team Ruimtelijk Domein. 

17 januari 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.