Kennisgeving ruimtelijke plannen 18 oktober 2017.

Er worden ruimtelijke plannen voorbereid voor de volgende gebieden:

• Goor
• Markelo-Oost, wijzigingsplan A. ten Hovestraat
• Veegplan Buitengebied 2017
• Markelo-West, herziening Burgemeester de Beaufortplein 5
• Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat 69-71 Goor
• Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 en Enkelaarsweg 5 Markelo
• Goor-Oost 2015, herziening Gondalaan ong. Goor
• Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 1b te Bentelo
• Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg 5/5 te Markelo
• Buitengebied Hof van Twente, herziening Gorsveldweg 13 en Bentelosestraat 55a
• Buitengebied Hof van Twente, herziening Landgoed Azelo

Over deze plannen zal zo nodig advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente altijd raadpleegt bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Bij deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Indienen van zienswijzen is pas mogelijk tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op onze website  www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling,
team Ruimtelijk Domein.

18 oktober 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.