Kennisgeving ruimtelijke plannen 19 oktober 2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Buitengebied Hof van Twente, herziening regels.
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Esweg 4 Markelo
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijksweg 30 Ambt Delden
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Hagenweg 1 Ambt Delden
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Eschweg 1a Bentelo
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Needsestraat 6b Hengevelde
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Bentelosestraat 22 Hengevelde
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 10-12 Markelo
  • Hengevelde, wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2
  • Bedrijventerrein Zenkeldamshoek Goor, herziening Zomerweg ong.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op onze website  www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling, team Ruimtelijk Domein.

19 oktober 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i..