Kennisgeving ruimtelijke plannen 2 mei 2018.

Er worden ruimtelijke plannen voorbereid voor de volgende gebieden:

Hengevelde, herziening Goorsestraat ong. 2018
Diepenheim 2015, herziening Haaksbergerstraat 45

Over deze plannen zal zo nodig advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente altijd raadpleegt bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Bij deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Indienen van zienswijzen is pas mogelijk tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op onze website  www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling, team Ruimtelijk Domein. 

2 mei 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.