Kennisgeving ruimtelijk plan Bedrijventerrein Zenkeldamshoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een optimalisatie van het bestemmingsplan Zenkeldamshoek wordt voorbereid.

Het huidige bestemmingsplan kan op ondergeschikte punten worden geoptimaliseerd. Bedrijven op het terrein worden uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken. Zij kunnen schriftelijk reageren of een afspraak maken. De gemeente onderzoekt vervolgens of de wensen kunnen worden verwerkt in het bestemmingsplan.

Daarnaast zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van het ontwerpplan worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op onze website  www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Roebert-ter Horst van de afdeling Ontwikkeling, team Ruimtelijk Domein.

20 juli 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.