Kennisgeving 27 februari 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Zenkeldamshoek (Goor).
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Gorsveldweg 21

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant en op onder Ruimtelijke plannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

27 februari 2013.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden