Kennisgeving 27 juli 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
  • Hengevelde, wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2
  • Delden-Zuid, herziening Strookappe 15
  • Diepenheim, herziening Raadhuisstraat/Hagen e.o.
  • Buitengebied Markelo, herziening Potdijk 5 (zwembad)
  • Goor Centrum e.o., herziening Constantijnhof

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en onder Ruimtelijke plannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

25 mei 2011
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
G. van Hofwegen, secretaris a.i.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden