Kennisgeving 29 januari 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Delden-Zuid (actualisatieplan);
  • De Braak-West, herziening Hassinkstraat 2014;
  • 't Gijmink, 4e uitwerking (fase 9-10);
  • 't Gijmink (actualisatieplan);
  • Integrale herziening Kloosterlaan 2004, herziening van Coeverdenstraat 22b;
  • Diepenheim, uitwerkingsplan Loohof 2014;
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4 Markelo;
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Drekkersveldweg 2 Ambt Delden;
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Hagmolenweg 6 Ambt Delden.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant en op onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

29 januari 2014.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden