Kennisgeving 4-6 november 2009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat structuurvisies/bestemmingsplannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

 • Bentelo, herziening sporthal De Pol
 • Buitengebied Ambt Delden, wijzigingsplan Haaksbergerstraat 3
 • Buitengebied Ambt Delden, wijzigingsplan Rikkerinksweg 6
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Hagenweg 1
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Gorsveldweg 21
 • Kevelhammerhoek te Goor
 • De Whee-Hiltjesdamweide te Goor
 • De Whee, herziening Scherpenzeelseweg GMHC-terrein
 • Hiltjesdamweide, herziening Ambachtsweg ong. te Goor
 • 't Gijmink, 2e uitwerking (fase 6-7)
 • 't Gijmink, herziening Lindelaan 8 Goor
 • Goor Centrum e.o., herziening Kerkstraat 68-72 Goor
 • Goor Centrum e.o., herziening appartementencomplex Bleekstraat te Goor
 • Dorp 1981, herziening Beaufortplein e.o. (voormalig gemeentehuis)
 • Herziening 1977, partiële herziening Greekerinckskamp 18 te Delden
 • De Braak-West, herziening Hassinkstraat.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en op  www.hofvantwente.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

4/6 november 2009.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden