Kennisgeving 5 november 2008

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Veldhuisweg 11 te Ambt Delden.
  • Voormalige schoollocatie te Bentelo.
  • Bedrijventerrein Schneiderbos te Delden.
  • Integrale herziening Diepenheim (kern).
  • Goor Centrum e.o.
  • Rozenstraat 2 en 4 Goor.
  • Hoek Markesingel-Bretelerstraat te Hengevelde.
  • Locatie ijsbaan/scouting aan de Gorsveldweg te Hengevelde.
  • Landgoed Hof van Twente
  • Locatie voormalig autobedrijf Smale aan de Herikeresweg te Markelo.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en op  www.hofvantwente.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

5 november 2008
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden