Kennisgeving 7 oktober 2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  •  Goor Centrum e.o., herziening Hofkerk e.o.
  •  Markelo-West, herziening Grotestraat 11.
  •  Buitengebied Hof van Twente, herziening Eschmolen Delden.
  •  Buitengebied Hof van Twente, herziening Westerflierweg ong. Markelo.
  •  Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Warmelo Diepenheim.
  •  Buitengebied Hof van Twente, herziening Roosdomsweg ong. Markelo
        en Tankinksweg 1 Ambt Delden.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op onze website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling,
team Ruimtelijk Domein.

7 oktober 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.