Kennisgeving 9 april 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Plasdijk 6 Markelo
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Langenhorsterweg 20 Ambt Delden
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Bentelosestraat 69 Bentelo
  • Buitengebied Hof van Twente, herziening Worsinkweg 2 Markelo

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant en op onze website  www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen/  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

9 april 2014.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

 

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden