Kennisgeving ruimtelijke plannen 9 december 2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

Delden Zuid 2015, herziening de Strookappe
Heeckeren, herziening Ensink ong. Goor
Buitengebied Hof van Twente, herziening Hagmolenweg 13 Bentelo
Buitengebied Hof van Twente, herziening Het Elferink 8 Diepenheim

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling, team Ruimtelijk Domein.

9 december 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.