Kennisgeving 9 juli 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

- Diepenheim (actualisatieplan Diepenheim kern);
- Goor-Oost  (actualisatieplan  't Gijmink, Kloosterlaan, Gondalaan-Oude Haaksbergerweg
  en  Heeckeren);
- Goor-Noord (actualisatieplan Spechthorst-de Whee, De Whee e.o. en deel TSB-terrein);
- De Whee e.o., herziening Scherpenzeelseweg ong.;
- Markelo-West, herziening Roosdomsweg 6-8;
- Buitengebied Hof van Twente, herziening natuurbegraafplaats Wienerveld;
- Structuurvisie Bentelo.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan.
Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant en op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ontwikkeling,
team Ruimtelijk Domein.

9 juli 2014.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.