Bentelo Buiten + BKP (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan  en beeldkwaliteitsplan “Bentelo Buiten”. 

Op 2 maart 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan en  het beeldkwaliteitsplan “Bentelo Buiten” ongewijzigd vastgesteld.

In de in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie “Bentelo 2030” is de woonlocatie “Bentelo Buiten” opgenomen. Het voornemen is om in deze uitbreidingswijk van Bentelo 12 woningen te bouwen. Op basis van de verdeling uit het marktonderzoek wordt in het plan uitgegaan van 6 rijwoningen, 2 vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een-kappers. 
Om optimaal aan de wensen van de inwoners van Bentelo tegemoet te komen, is gekozen het vervolgtraject samen met de toekomstige eigenaren van de woningen op te zetten. Dit maakt dat de ontwikkeling van Bentelo Buiten een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-project (CPO) wordt, waarbij de lokale bevolking de plek van een projectontwikkelaar inneemt. Door de gemeente worden alleen een aantal technische eisen gesteld, zodat er voor de Benteloërs voldoende ruimte is om zelf invulling aan hun woonomgeving.

Het vastgestelde plan ligt van 11 maart 2021 tot en met 21 april 2021 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

U kunt het beeldkwaliteitsplan hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;
  • die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest; 

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

10 maart 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.