Grondhuttenweg 2c (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Bentelo, herziening Grondhuttenweg 2c".

Van 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Bentelo, herziening Grondhuttenweg 2c" voor een ieder ter inzage.

Er is een plan ontwikkeld om op de gronden achter de woning aan de Kastanjestraat 33 in Bentelo een nieuwe vrijstaande woning te realiseren. Deze ontwikkeling past niet bij recht binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

4 januari 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.