Grondhuttenweg 2c (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Bentelo, herziening Grondhuttenweg 2c".

Op 18 april 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Bentelo, herziening Grondhuttenweg 2c" ongewijzigd vastgesteld.

Er is een plan ontwikkeld om op de gronden achter de woning aan de Kastanjestraat 33 in Bentelo een nieuwe vrijstaande woning te realiseren. Deze ontwikkeling past niet bij recht binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 27 april 2023 tot en met 7 juni 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

26 april 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.