Bentelerhaarweg 1b Bentelo + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Bentelerhaarweg 1b Bentelo".

Van 9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Bentelerhaarweg 1b Bentelo" voor een ieder ter inzage.

Aan de Bentelerhaarweg 1b in Bentelo is een voormalig agrarisch erf aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens om op het bestaande erf een woning toe te voegen met toepassing van de Rood voor Rood-regeling. Ter compensatie wordt 1000 m² aan voormalig agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt aan de Beldsweg 23 te Ambt Delden. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om dit plan mogelijk te maken is deze wijziging van het bestemmingsplan opgesteld. Hierin wordt aangetoond dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en dat de voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan  “Bentelerhaarweg, Bentelo”.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan  “Bentelerhaarweg, Bentelo” van 9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan " Buitengebied Hof van Twente, wijziging Bentelerhaarweg 1b Bentelo” ter inzage en is in te zien:

U kunt het beeldkwaliteitsplan hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.
 
8 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.