Blokstegenweg 3_3a Ambt Delden (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden".

Van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Blokstegenweg 3/3a in Ambt Delden is een verzoek ingediend om het bedrijfsperceel te herontwikkelen ten behoeve van de opslag van windmolenonderdelen en een aannemersbedrijf met een bruto vloer oppervlakte minder dan 1000 m2 (beide activiteiten vallen in milieucategorie 2 Staat van Bedrijven). Het gewenste gebruik is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ook wordt het bouwvlak en bestemmingsvlak verplaatst (geen uitbreiding). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxBloksteg2018-/NL.IMRO.1735.BGxBloksteg2018-OP10

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

28 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/blokstegenweg-3-3a-ambt-delden-ontwerp.html