Blokstegenweg 3_3a Ambt Delden (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden" . 

Op 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden"  gewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie Blokstegenweg 3/3a in Ambt Delden is een verzoek ingediend om het bedrijfsperceel te herontwikkelen ten behoeve van de opslag van windmolenonderdelen en een aannemersbedrijf met een bruto vloer oppervlakte minder dan 1000 m2 (beide activiteiten vallen in milieucategorie 2 Staat van Bedrijven). Het gewenste gebruik is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ook wordt het bouwvlak en bestemmingsvlak aangepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.

Er zijn 9 zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Op grond hiervan en door ambtelijke aanpassingen is het bestemmingsplan gewijzigd. Alle wijzigingen staan omschreven in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden”.

Het vastgestelde plan ligt van 7 november 2019 tot en met 18 december 2019 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;
  • die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest;
  • die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

6 november 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.