Blokstegenweg 3_3a Ambt Delden (vastgesteld VS30)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan  "Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden" (bestuurlijke lus).

Op 30 mei 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan  "Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden" gewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie Blokstegenweg 3/3a in Ambt Delden is een verzoek ingediend om het bedrijfsperceel te herontwikkelen ten behoeve van de opslag van windmolenonderdelen en een aannemersbedrijf met een bruto vloer oppervlakte minder dan 1000 m2 (beide activiteiten vallen in milieucategorie 2 Staat van Bedrijven). Het gewenste gebruik is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ook wordt het bouwvlak en bestemmingsvlak verplaatst (geen uitbreiding). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.

Op 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. De Raad van State heeft op 14 december 2022 uitspraak gedaan (bestuurlijke lus).  Het op 15 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan maakt een buitenopslag mogelijk (windmolenonderdelen) met een maximale hoogte van 10 meter. Gelet op de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan nu zodanig gewijzigd dat voor de buitenopslag een maximale hoogte van 4 meter is toegestaan. Het erfinrichtingsplan is hierop aangepast.

Het vastgestelde plan ligt van 15 juni 2023 tot en met 26 juli 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

14 juni 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.