Bollenweg 7 Ambt Delden (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Bollenweg 7 Ambt Delden”.

Van 17 november 2022 tot en met 28 december 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Bollenweg 7 Ambt Delden” voor een ieder ter inzage.

Aan de Bollenweg 7 te Ambt Delden is een melkveehouderij gevestigd. De eigenaar is van plan om een bouwvlak van ca 6.500 m2 te verplaatsen ten behoeve van de herbouw van de bedrijfswoning en de bouw van een nieuwe kapschuur/werktuigenberging. De verplaatsing van het bouwvlak wordt mogelijk gemaakt door een herziening van het geldende bestemmingsplan. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

16 november 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.