Bollenweg 7 Ambt Delden (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Bollenweg 7 Ambt Delden”.

Op 28 maart 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Bollenweg 7 Ambt Delden” gewijzigd vastgesteld.

Aan de Bollenweg 7 te Ambt Delden is een melkveehouderij gevestigd. De eigenaar is van plan om een bouwvlak van ca 6.500 m2 te verplaatsen ten behoeve van de herbouw van de bedrijfswoning en de bouw van een nieuwe kapschuur/werktuigenberging. De verplaatsing van het bouwvlak wordt mogelijk gemaakt door een herziening van het geldende bestemmingsplan. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend die heeft geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De wijziging ten opzichte van het ontwerp staat omschreven in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Bollenweg 7 Ambt Delden'”. 

Het vastgestelde plan ligt van 13 april 2023 tot en met 24 mei 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

12 april 2023.    
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.