Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo".

Op 9 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo"  gewijzigd vastgesteld.

Er is een verzoek ingediend om toepassing van de Rood voor Rood-regeling voor de locatie Brikkenweg 6 te Markelo. Op het perceel wordt circa 1.900 m2 landschap ontsierende bebouwing gesloopt en circa 1.900 m2 aan verharding en kuilvoerplaten verwijderd. Ter compensatie mag daarvoor een woning worden gebouwd. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp op een aantal ondergeschikte punten aangepast. De waterparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast en de regels worden gewijzigd ten aanzien van het voor bewoning in gebruik nemen van een deelruimte. Het bestemmingsplan is daarom gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxbrikwg6-/NL.IMRO.1735.BGxbrikwg6-VS10

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;
  • die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest;
  • die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

10 juli 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/brikkenweg-6-markelo-vastgesteld.html