Diepenheimsestraat 63a Hengevelde (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 63a Hengevelde".

Van 12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 63a Hengevelde" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie aan de Diepenheimsestraat 63/63a in Hengevelde is een plan ontwikkeld om met toepassing van de rood voor rood-regeling een tweede woning op het perceel te realiseren. Hiervoor wordt elders binnen de gemeente, aan de Slotsweg 23 in Hengevelde, landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Op grond van het geldende bestemmingsplan is ter plaatse slechts één woning toegestaan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingplan opgesteld. Voor de locatie Slotsweg 23 in Hengevelde geldt reeds een passende bestemmingsregeling. Dit perceel is dan ook niet opgenomen in dit bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

11 januari 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.