Diepenheimsestraat 63a Hengevelde (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 63a Hengevelde". 

Op 18 april 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 63a Hengevelde" ongewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie aan de Diepenheimsestraat 63/63a in Hengevelde is een plan ontwikkeld om met toepassing van de rood voor rood-regeling een tweede woning op het perceel te realiseren. Hiervoor wordt elders binnen de gemeente, aan de Slotsweg 23 in Hengevelde, landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Op grond van het geldende bestemmingsplan is ter plaatse slechts één woning toegestaan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingplan opgesteld. Voor de locatie Slotsweg 23 in Hengevelde geldt reeds een passende bestemmingsregeling. Dit perceel is dan ook niet opgenomen in dit bestemmingsplan.

Het vastgestelde plan ligt van 27 april 2023 tot en met 7 juni 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

26 april 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.