Goorseweg 45 Markelo (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 45  Markelo".

Van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 45 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Aan de Goorseweg 45 in Markelo is een bedrijfsperceel aanwezig met bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning. Het voornemen bestaat om het perceel te herontwikkelen naar een woonerf met drie woningen. Hiervoor worden de bestaande aanwezige bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning gesloopt. De bedrijfswoning wordt herbouwd als reguliere woning en er worden twee extra woningen toegevoegd. Eén extra woning kan worden gebouwd als compensatie voor het opheffen van het bedrijf ter plaatse. De tweede extra woning kan worden gebouwd middels de Rood voor Rood-regeling zoals verwoord in de beleidsnota 'Grond voor gebruik' van de gemeente Hof van Twente. 
Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan omdat het plangebied een bedrijfsbestemming heeft. Om deze ontwikkeling  mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

5 april 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Ontwerp “Beeldkwaliteitsplan Goorseweg 45 Markelo”.

Van 13 april 2023 tot en met 24 mei 2023 ligt het ontwerp “Beeldkwaliteitsplan Goorseweg 45 Markelo” voor een ieder ter inzage.

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld ten behoeve van het plan om aan de Goorseweg 45 
twee woningen te realiseren, waarvoor van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 45 Markelo” ter inzage ligt.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt bij dit ontwerpbestemmingsplan ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

12 april 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.