Goorseweg 76 Markelo + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 76 Markelo".

Van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 76 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Op de locatie Goorseweg 76 in Markelo is een woonbestemming aanwezig. Op het perceel zijn enkele voormalige agrarische gebouwen aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens om de aanwezige landschapsontsierende bedrijfsbebouwing te slopen om vervolgens een woning terug te bouwen in het kader van de Rood voor Rood regeling. In totaal zal er 1.052 m2 aan bebouwing worden gesloopt. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Goorseweg 76 Markelo".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Goorseweg 76 Markelo" van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 76 Markelo" ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

15 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.