Groenlandsdijk 8 Markelo (ontwerp)

Rectificatie! 

In het Hofnieuws van vorige week is de verkeerde tekst geplaatst bij dit ontwerpbestemmingsplan. Hierbij de juiste tekst: 

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Groenlandsdijk 8 Markelo".

Van 9 december 2021 t/m 19 januari 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Groenlandsdijk 8 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Aan de Groenlandsdijk 8 staat een woning met karakteristieke schöppe. Om deze karakteristieke schuur in stand te houden, is gezocht naar een passende vervolgfunctie. 
Met toepassing van de Vab-regeling, zoals vervat in de beleidsnota 'Grond voor gebruik', wordt de karakteristieke schuur verbouwd en in gebruik genomen als woning. De woning wordt landschappelijk ingepast met streekeigen beplanting en de originele erfstructuur en inrichting blijft behouden. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

8 december 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.