Herikerweg 31 Markelo 2022 + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Herikerweg 31 Markelo 2022".

Van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Herikerweg 31 Markelo 2022" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Herikerweg 31 te Markelo is een plan ontwikkeld voor het slopen van landschapsontsierende bebouwing, het herbestemmen van een bestaande boerderij naar een reguliere woning, het realiseren van een schuurwoning met bijgebouw in het kader van Rood voor Rood en het transformeren van de karakteristieke 'schöppe' naar een reguliere woning. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan  "Ruimtelijk kwaliteitsplan 'Klompjan'".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan  "Ruimtelijk kwaliteitsplan 'Klompjan'" van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Herikerweg 31 Markelo" ter inzage en is in te zien:

U kunt het beeldkwaliteitsplan hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

21 december 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.