Holterweg 17 Markelo + WGH (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Holterweg 17 en Stoevelaarsweg 5 Markelo”

Van 27 juli 2023 tot en met 6 september 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Holterweg 17 en Stoevelaarsweg 5 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Holterweg 17 in Markelo is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een woning. Om de woning mogelijk te maken wordt aan de Stoevelaarsweg 5 in Markelo landschapsontsierende (agrarische) bebouwing gesloopt. Op grond van het geldende bestemmingsplan is de realisatie van een nieuwe woning aan de Holterweg 17 niet mogelijk. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder.

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend, dat in dezelfde periode de ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt. De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het vaststellen van een hogere grenswaarde geluid voor de locatie Holterweg 17 te Markelo.

De ontwerpbeschikking kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54,
7470 AB Goor.

26 juli 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.