Kleidijk 4 Diepenheim + BKP (vastgesteld)

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening
Kleidijk 4 Diepenheim" en beeldkwaliteitsplan "'t Moshuis".

Op 23 november 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kleidijk 4 Diepenheim" gewijzigd vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan "’t Moshuis" is ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Kleidijk 4 te Diepenheim is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig met circa 2.000 m2 aan bijgebouwen. Daarnaast is op het erf een Bed & Breakfast met 5 kamers gevestigd. De voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zijn inmiddels gesloopt. De initiatiefnemer is voornemens om in het kader van het Rood voor Rood beleid één groot woongebouw in de vorm van een schuur te realiseren waarin 4 wooneenheden gerealiseerd worden (vier-onder-een kap). Daarnaast is de initiatiefnemer voornemens om één vrijstaande woning te realiseren. Hiervoor wordt elders in de Hof van Twente 1.000 m2 aan landschap ontsierende stallen gesloopt. Deze ontwikkeling is op grond van het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk. Daarom is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er een aantal ondergeschikte aanpassingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Daarom is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien. 

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

8 december 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.