Kloetenweg 5 Ambt Delden (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kloetenweg 5 Ambt Delden".

Van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kloetenweg 5 Ambt Delden" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Kloetenweg 5 in Ambt Delden is een plan ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe woning, ter vervanging van de ter plaatse aanwezige recreatiewoning. Hieraan kan medewerking worden verleend door gebruik te maken van het beleid 'Grond voor gebruik' en de daarin opgenomen regeling voor het omzetten van een solitaire recreatiewoning naar een reguliere woning. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Dit bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

13 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.