Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Warmelo". 

Op 18 december 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Warmelo" ongewijzigd vastgesteld.

Het landgoed bestaat uit een kasteel met omliggende kasteeltuin en park, waarin verscheidene gebouwen zijn gelegen. Op het terrein wordt een verscheidenheid aan recreatieve activiteiten georganiseerd. Om het landgoed een duurzaam en toekomstbestendig bestaan te geven, is de wens ontstaan om de recreatieve en horeca gerelateerde activiteiten uit te breiden. Het voornemen bestaat om voor deze functies een bestaande veldschuur aan te wenden. De veldschuur is gelegen in een boomgaard op het noordelijke gedeelte van het landgoed. Hoofdzakelijk bestaat de ontwikkeling uit:

  • Het verbouwen en vergroten van een bestaande veldschuur met 88 meter tot circa 248 m2 voor het gebruik als horecagelegenheid;
  • Het bouwen van een koetsenmuseum van 248 m2 aanpandig aan de veldschuur;
  • Het gebruik van de buitenruimte bij de veldschuur als theetuin;
  • Het realiseren van een half verhard parkeerterrein en het aanleggen van een wandelpad tussen het parkeerterrein en de veldschuur.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Deze heeft niet geleid tot aanpassing van het plan. Het bestemmingsplan is dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 31 december 2018 tot en met 11 februari 2019 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.xBGWarmelo-/NL.IMRO.1735.xBGWarmelo-VS10

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;
  • die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest; 

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

28 december 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/landgoed-warmelo-diepenheim-vastgesteld.html