Langenhorsterweg 6 + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Langenhorsterweg 6 Ambt Delden".

Van 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Langenhorsterweg 6 Ambt Delden" voor een ieder ter inzage.

Aan de Langenhorsterweg 6 in het buurtschap Deldenerbroek bevindt zich een voormalige zuivelfabriek, niet meer als zodanig in bedrijf. Het plan is om het bedrijfsterrein van 7.721 m2 te veranderen in een woongebied. Het concrete voornemen bestaat uit de realisatie van maximaal 17 woningen in een divers programma, waarbij de lokale behoefte ook kan worden ingevuld. Cultuurhistorische waardevolle bebouwing, zoals de maalderij, kan behouden worden door een mogelijke woonfunctie. De locatie heeft in het geldende bestemmingsplan een bedrijfsbestemming, waarbinnen het realiseren van de gewenste woningbouw niet mogelijk is. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Langenhorsterweg Deldenerbroek".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Langenhorsterweg Deldenerbroek" van 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 voor een ieder ter inzage.

In dit beeldkwaliteitsplan zijn de uitgangspunten voor de stedenbouwkundige invulling van het gebied opgenomen.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Langenhorsterweg 6 Ambt Delden" ter inzage en is in te zien:

U kunt het beeldkwaliteitsplan hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

5 januari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.