Larenseweg 38 Markelo + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Butengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 38 Markelo".

Van 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 38 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Larenseweg 38 in Markelo is een plan ontwikkeld om met toepassing van de rood voor rood-regeling een nieuwe woning te bouwen. Er is 1000 m2 aan oude stallen gesloopt op hetzelfde erf. Daarnaast is het plan om een kleinschalige camping te realiseren, in de vorm van camperplaatsen, met daarbij een sanitairgebouw. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het plan juridisch-planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan  “Larenseweg 38 Markelo”.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan  “Larenseweg 38 Markelo” van 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 38 Markelo" ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

25 mei 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.