Larenseweg 38 Markelo + BKP (vastgesteld)

Vaststelling bestemmingsplan "Butengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 38 Markelo" en beeldkwaliteitsplan.

Op 22 november 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Butengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 38 Markelo" gewijzigd vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan “Larenseweg 38 Markelo” is ongewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie Larenseweg 38 in Markelo is een plan ontwikkeld om met toepassing van de rood voor rood-regeling een nieuwe woning te bouwen. Er is 1000 m2 aan oude stallen gesloopt op hetzelfde erf. Daarnaast is het plan om een kleinschalige camping te realiseren, in de vorm van camperplaatsen, met daarbij een sanitairgebouw. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het plan juridisch-planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft 
niet heeft geleid tot aanpassing van het plan. Wel is een ambtshalve wijziging doorgevoerd 
in de regels van het bestemmingsplan. De wijziging ten opzichte van het ontwerp staat omschreven in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Larenseweg 38 Markelo”.

Het vastgestelde plan ligt van 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

7 december 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.