Lichtmissenweg 7 Markelo (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Lichtmissenweg 7 Markelo".

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Lichtmissenweg 7 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Aan de Lichtmissenweg 7 in Markelo is een voormalig agrarisch erf aanwezig. Het betreft een karakteristiek erf met diverse bebouwing. Het perceel bestaat uit één boerderijwoning en een tweetal schuren. Het plan is om met gebruikmaking van de rood voor rood-regeling ter plaatse een extra woning te realiseren. Ter compensatie zal elders 1000 m2 aan landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt. Daarnaast zullen maatregelen worden getroffen die zorgen voor een goede landschappelijke inpassing. Het plan in niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

20 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.