Ovinksweg 6 Markelo + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Ovinksweg 6 Markelo".

Van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Ovinksweg 6 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Ovinksweg 6 in Markelo is een plan ontwikkeld om landschapsontsierende bebouwing te slopen en een nieuwe woning te bouwen met toepassing van de rood voor rood-regeling. De landschapsontsierende bebouwing is elders in Hof van Twente gesloopt (Stokkumerbroekweg 12). Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Ovinksweg 6 Markelo".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Ovinksweg 6 Markelo" van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Ovinksweg 6 Markelo" ter inzage en is in te zien:

 Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

15 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.