Plasdijk 6 Markelo 2022 (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Plasdijk 6 Markelo 2022".

Van 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Plasdijk 6 Markelo 2022" voor een ieder ter inzage.

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Plasdijk 6 Markelo” vastgesteld. Als gevolg van een verzoek om planschade heeft de Raad van State op 19 januari 2021 (in een tussenuitspraak) besloten dat de mogelijkheid voor bed and breakfast opgenomen dient te worden in de regels van het bestemmingsplan horende bij de bestemming “Wonen” voor de locatie Plasdijk 6 Markelo. Dit bestemmingsplan maakt dat mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

7 december 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.